CHARTER

HELİKOPTER

 PROSEDÜR
Satılık Vip Jetler

 
 

UÇUŞ İZNİ

Uçuş izni müracatı  4 (dört) iş günü öncesinden yapılır.
Sivil / asker kurum / kuruluşlarla koordinasyon gerektiren özel uçuşlarda (fotoğraf / film çekimi, maden/petrol arama, heliski, denize / iniş kalkış vb.) en geç 10 iş günü öncesinden yapılır.
 

İzin müracaatları ilgili talimatlar gereği havai fişek başvuraları için en geç 10 gün, lazer gösterileri başvuruları için sure 30 gündür.


Uçuş İzni Talep formu  açıklamalar doğrultusunda eksiksiz ve okunaklı doldurularak şirketin imza atmaya yetkili personeli tarafından imzalanır.


AÇIKLAMALAR :
1-Uçuşun yapılacağı kesin tarihler yazılacaktır.


2 Uçuşun yapılacağı kesin saatler belirtilecek, blok saatler verilmeyecek ve gün doğumu gün batımı ifadeleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Belirtilen saatler lokal olmayacak UTC cinsinden belirtilecektir.
 

3Uçuş yüksekliği belirtilirken koordinatlı bölgenin dikkate alınması ve bölgedeki diğer askeri ve sivil aktiviteler göz önüne alınarak belirtilecektir.
 

4 Uçuşun yapılacağı bölge ismi kesinlikle belirtilecektir (Bölge, İl, İlçe vs isimleri).
 

5 Uçuşun yapılacağı koordinatlar enlem ve boylam olarak Saat, Dakika, Saniye cinsinden (WGS-84 formatında) kesinlikle doğru tespit edilecektir.
 

6 Uçuş için belirlenen saha mutlaka bir alanı tarif etmelidir.(En az 3 nokta koordinatı veya saha daire ise, merkez koordinatı verilecek ve

 

ÖZEL UÇAK KİRALAMA

 Havacılıkta en önemli faktör güvenliktir. En güvenli uçakları, en uygun fiyatlarla hizmete sunmaktayız. Jeti Hava Yolları'nın uçak kiralama süreci, kiralama sözleşmesinin imzalanması ile bitmez. Uçak kiralama süreci: a- Uçağın seçilmesi, b- Sözleşmenin imzalanması, c- Uçuş günü yolcuların evlerinden, otellerinden ya da işyerlerinden talepleri ile (ek ücrete tabidir) alınması, ç- Uçağın kalkış yapacağı havaalanında  Jet Hava Yolları Kabin memuresi tarafından karşılanması, d- Check-in işlemlerinin  yapılması, 6- Uçağa götürülmesi ve hava naklinin gerçekleştirilmesi. Uçak bakımları branşlarında uzman teknik ekip tarafından gerçekleştirilmekte, uçuş ve bakım personelinin periyodik eğitimleri uluslararası standartlara uygun olarak  yetkili eğitim kurumlarında yaptırılmaktadır.

HELİKOPTER KİRALAMA

Brokerlığımız sizin için sınıfındaki en güvenli helikopterleri, en uygun fiyatlarla hizmete sunmaktadır. Helikopter kiralama hizmetleri: İş seyahati - VIP hizmetleri, Yolcu transferi, Hava ambulansı, Hava fotoğrafçılığı, Film çekimi Helikopter turu taleplerini içerir. Helikopterlerin bakımları branşlarında uzman teknik ekip tarafından gerçekleştirilmekte, uçuş ve bakım personelinin periyodik eğitimleri uluslararası standartlara uygun olarak  yetkili eğitim kurumlarında yaptırılmaktadır.

 
 
  UÇAK & HELIKOPTER KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HUSUSİ HÜKÜMLERİ

 1– MUKAVELENİN  TARAFLARI
İşbu sözleşme bir tarafta sözleşmenin ön yüzünde adı geçen (bundan böyle kiracı olarak anılacaktır) diğer tarafta Anafartalar cd. 38/13 Ulus Ankara adresinde mukim JET HAVA YOLLARI (bundan böyle kiralayan olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır.
2– SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme ile KİRALAYAN kendi mülkiyeti altında bulunan ve özellikleri işbu sözleşmenin ekinde yer alan Cessna Citation Sovereign 680 (8 koltuk) uçağı (bundan böyle uçak olarak anılacaktır) KİRACININ kiralama amacı ile kullanım ve hizmetine sunmayı, KİRACI ise KİRALANANI belli bir kira bedeli karşılığında kiralamayı kabul eder.
3– SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Kira sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, Sivil Havacılık Kurumu ile sair kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek yada onlarında ihtiyarında olan uçuş izin ve müsaadelerine bağlı olup, anca ve ancak bu müsaadeler alındıktan sonra yürürlüğe girer ve başka bir sebeple fesih edilmediği sürece KİRACI’ nın uçağı kullanım amacının ortadan kalktığı anda da sona erer.
4– KİRA BEDELİ
4.1- KİRACI uçağın kullanım bedeli olarak, uçağın bu sözleşmenin ön yüzde belirtilen; tarihlerde, uçuş güzergahları için, tespit edilen tutarı ödeyeceğini, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin imza edildiği tarih ve saat itibari ile uçak KİRACI’ nın hizmetine sunulmuş addedilir. Ödemeler banka marifetiyle ve peşin yapılır.
4.2- İptal Ücreti: Yurt dışı uçuşlarında uçuş tarihinden önce veya bundan önce iptal halinde kiralama bedelinin %10 ‘u. Yurt dışı uçuşlarda uçuş başlangıcından önce iptal halinde kiralama bedelinin % 25 ‘i Yurt içi uçuşlarda uçuş tarihinden veya bundan önce iptal halinde kiralama bedelinin % 5’i tahsil edilir.
KİRACININ mütemerrit olduğu kira bedeli ödemelerine, KİRALAYANCA tatbik edilecek aylık temerrüt faiz oranı TC. Merkez Bankasının Avro‘ya uyguladığı en yüksek faiz oranının iki katıdır. KİRACI bu temerrüt faizini ihtara hacet kalmaksızın ödemeyi peşinen kabul eder.
5– KİRA BEDELİ HARİCİNDEKİ MASRAFLAR
5.1- Nakledilen yolcuların bagaj ve yük ile alakalı olarak ödeyeceği kalkış ve iniş mahallerindeki kara nakliyatı masrafları, vize masrafları, gümrük muayene ücretleri, gümrük resimleri, ve diğer harçlar bu maksatla hususi bir ekip tutulmuş veya temin edilmişse tahmil ve tahliye masrafları KİRALAYAN tarafından temin edilen panyol masrafları mecburi iniş halinde yolcu ve eşya ile alakalı olarak KİRALAYAN tarafından yapılan bütün hususi masraflar dahil bilcümle gayri muayyen masraflar kiralama bedeline dahil değildir.
5.2- Gece konaklamalarında 3 kişilik uçuş ekibinin konaklama ve harcırah ücretleri kira bedeline dahil edilmiştir.
5.3- Kalkış ve İniş meydanlarında ki metorolojik koşullardan ötürü uçağa De-Icing alınması halinde, ücreti kiralayana sözleşme bedeli harici yansıtılır.
6– TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- Türk hava koridorlarının güvenliği için KİRACI uçağın kullanım amacı, kalkış ve varış yerleri, yolcular, misafirler ve uçakta taşınan kişiler ile uçağa konan mal ve eşyalar hususunda bilgi vereceğini, ve/veya bu konu ile ilgili belge ve bilgileri KİRALAYANIN incelemesine heran hazır bulunduracağını,
6.2- Uçağın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman uçak üzerinde yargılama ve hüküm verme yetkisine sahip T.C kurum ve kuruluşları ile yine yargılama ve hüküm verme yetkisine sahip yabancı devletlerin kurum ve kuruluşları tarafından tayin ve tespit edilen kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmeyi ve bu otoriteler tarafından yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve sair hertürlü talimat ve kararlarla ifası, icrası, menedilen iş ve eylemlerde bulunmamayı, taşınması yasaklanan eşyaları taşımamayı,
6.3- Uçuğın uçuşa elverişlilik, uçuş ve kullanım lisansları, finansal kiralama sözleşmesi, garanti, temsil ve sigorta poliçelerinde yer alan KİRALAYANIN yükümlülüklerine tıpkı KİRALAYAN gibi ve bu sıfatın getirdiği sorumluluk anlayışı ile uyacağını
6.4- Uçağın kullanım ve kiralanma haklarının Sivil Havacılık yasa ve yönetmelikleri ile sınırlı olduğunu
6.5- Sigorta kapsamına alınmayan varış ve/veya konaklama mahallerine yolculuk talep etmeyeceğini; şayet eder ise sigorta kapsamı dışında olan bu yer için ayrıca ödenmesi gereken sigorta masrafını da üstleneceğini,
6.6- Kiralama süresince uçağın kendi zilyetliğinde, kullanımında olduğunu, bu amaçlara uygun hareket edeceğini
6.7- Uçağın kendi kullanımı altında olduğu dönemlere tekabül eden her türlü cezayı ödeyeceğini
6.8- KİRACI kira sözleşmesi boyunca madde 4’de yer alan kira bedelini yukarda belirtilen şartlarla ödemeyi, kira sözleşmesi sona erdiğinde ya da herhangi bir sebeple feshedildiğinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın uçağı kira sözleşmesinin başlangıcında kendisine teslim edilen hali ile iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.9- Yukarda anılan yükümlüklere uygun hareket etmemesi halinde KİRALAYANIN uğradığı veya uğrayacağı pek muhtemel hertürlü zarar, ziyan ve tazminat ile, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından KİRALAYANA tahakkuk ettirilen her türlü ceza, tazminat ve sair giderleri KİRALAYANIN ilk talebi ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
KİRALAYANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.10- KİRALAYAN kira sözleşmesi süresince uçağı KİRACININ kullanımına sunacaktır.
6.11- Kiralayan uçuşu temin edemez veya kiracının pan yolu KİRALAYAN ca teknik bir nedenden ötürü yapılamazsa lazım olan panyolu uygun bir havayolu tarifeli uçağı ile yaptırılır, masrafları KİRALAYAN tarafından ödenir. KİRACI özel uçak talebinde bulunamaz ya da uçulamayan yolun bedelini iade talep edemez.
7– MÜSAADELER
Kiralanan uçağın uçuşunun ifası zımmında lüzumlu hükümet veya diğer makam müsaadelerinin (permitleri) alınması hususunda KİRALAYAN  elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ancak KİRALAYAN ’ ın ihtiyarında olmayan sebepler (-Askeri Meydan talepleri, -Bölgesel Salgın Hastalık durumları,- Bölgesel Savaş Durumları, -Meteorolojik İhbarlar, -Yayınlanan NOTAM gereği, -Rusya da bazı bölgelerde uçuşlarda gözlemcisiz uçuşlara izin verilmemesi ve uçuş zamanı bu gözlemcinin temini konusunda vb.. durumlarda sıkıntılar yaşanabilir.) ile müsaadelerin alınamaması halinde KİRALAYAN  herhangi bir sorumluluk üstlenmediği gibi müsaadelerin alınmasını garanti de etmez.
8– TALİMATLAR
Uçak her zaman görevli pilot ve co-pilotun münhasır kontrolu altındadır. Uçağın uçuş tarifesi, kullanıma elverişliği ve/veya KİRALANANIN güvenli uçuşunu etkileyecek herhangi bir konuda pilot, pilotun yokluğunda ise co-pilotun vereceği tüm kararlar ve talimatlar kesin ve bağlayıcıdır. KİRALAYAN, ya da kiralayanın personeli, misafirleri ve yolcuları pilot ve co-pilot tarafından verilen tüm talimat, karar ve direktiflere uygun hareket edeceğinin kabul ve taahhüt eder.
9– I.A.T.A (Milletler Arası Hava Nakliyat Birliği) ŞARTI
Taraflar, Milletler Arası Hava Nakliyat Birliği (IATA)nın kiralama sözleşmeleri hakkında meriyette bulunan kararını(larını) (045 sayılı kararname dahil) I.A.T.A mercilerinin tefsir ettiği şekilde tatbikini kabul eder. Meskur karara(lara) aykırı hareket edilmesi halinde; KİRALAYAN, KİRACI ile alakalı yolcu ve eşyanın yüklenilmesini red hakkını haiz olacaktır.
Şu kadar ki, yukarda anılan fıkra, KİRALAYANA, sefer yapılacağı, yapıldığı veya üzerinden geçeceği memleket veya memleketler ile alakalı makamlardan, bu memleketlerin meri kanun, nizamname ve kaideleri amir bulunduğu takdirde, müsade alınmadıkça işbu sözleşme hükümleri dahilinde yapılacak olan nakliyatı satmak veya satışa arz etmek selahiyetini verdiğini tazammun etmez.
10– MÜKELLEFİYETLER
10.1- Uçuş tarifesinde gösterilen zamanlar takribi olup, garantili değildir ve TAV uçuş tarifesi veya sefer müddetinde değişiklik yapmak ve KİRALAYAN elinde olmayan sebeplerle azami hamule kapasitesini veya azami oturacak yer sayısını azaltmak hakkını haiz olacaktır.
10.2- İşbu sözleşme gereğince taşınacak olan mallar, nakliyatın başlamasından önce KİRALAYAN a ödenmiş olan beyanlı kıymetleri ile sevkiyat için hususi kıymetlendirme masrafı tespit edilmedikçe manifesto üzerinden nakliyat kıymeti belirtilmiş olsun veya olmasın, hiçbir kıymet beyanı olmaksızın nakliyat deruhte edilmiş adledilecektir. Ancak kıymetlendirme masrafları bu şekilde ödendiği takdirde kiralayan herhangi bir kıymet beyanında ortaya çıkacak bütün mükellefiyet artışlarından KİRALAYAN ın ari tutacaktır.
11– TRAFİK VESAİKİ
İşbu sözleşmeye uygun olarak taşınan yolcu, bagaj ve eşyalar için KİRALAYAN ın istek, usul ve muamelatına uygun şekilde trafik vesaikinin hazırlanmasında kiralayan işbirliği yapmayı taahhüt eder. Kiralayan, bu gibi vesaiki tamamlanması için gereken zaman içinde yolcu, bagaj ve eşyalarla ilgili bütün bilgiyi KİRALAYAN a temin edecektir.
Bütün trafik vesaikinde KİRALAYAN , nakliyeci olarak görünecektir.
12– ZARAR VE ZİYANIN TAZMİNİ
KİRALAYAN, KİRALAYANIN işçisi, temsilcisi, vekili aleyhine uçağın KİRACININ kullanımına sunulduğu dönemlere tekabül eden olaylarla ilişkili üçüncü kişilerce ve/veya resmi yada özel kurum ve kuruluşlarca herhangi bir talepte bulunulması ya da ceza ya da hukuk davası açılması halinde, KİRACI kendi kusurundan yada kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan tüm zarar ve ziyanı KİRALAYAN’ a derhal ödeyecek ve madde hükmü babında, KİRALAYAN’ ın ihtiyaç duyacağı hertürlü bilgi ve belgeyi KİRALAYANIN emrine amade tutacaktır.
13– FESİH
İşbu sözleşme tarafların sözleşmede anılan yükümlülüklerini ifa etmemeleri ya da edememeleri halinde taraflarca feshedilebilir.
Sözleşmenin feshi halinde, 4.3 maddesi geçerli olacaktır.
Ancak sözleşmenin feshi ve/veya sona ermesi halinde dahi işbu sözleşmenin 12. maddesi baki kalır.
14– TEBLİGATLAR
Bu sözleşme kapsamında gönderilen veya alınan bütün adres değişikliği de dahil olmak üzere bütün bildirimler, ihbarlar, haberleşmeler yazılı veya iadeli taahhütlü mektupla ya da noter kanalıyla ve ilgili tarafın bu sözleşmede belirtilen adresine yapılır. Her ihbar veya bildirim belirtilen bu adrese gönderilmek amacıyla verildiği anda ele geçmiş sayılır.
İlgili taraf işbu sözleşmede yer alan adres değişikliğini yukarda belirtilen şekilde diğer tarafa bildirmez ise işbu sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerli olur.
15– İHTİLAFLARIN HALLİ
İş bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
16– SAİR HÜKÜMLER
İşbu sözleşmeden kaynaklanan, şayet var ise,her türlü vergi, resim ve harç KİRACI tarafından ödenir.
İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı bulunması veya yok hükmünde olması, sözleşmenin tamamına sirayet etmez. Böyle bir halde sözleşmenin o maddesi Borçlar Kanunu’nun kira akdine ilişkin hükümleri çerçevesinde ve taraf iradelerine en yakın şekilde yorumlanır.
İPTAL ŞARTLARI
İPTAL EDİLDİĞİNDE UÇUŞUN PLANMASI İÇİN YAPILAN HARCAMALAR [PERMİT, HABERLEŞME(TELEFON ,FAX,VS)] KİRACIYA FATURA EDİLİR.

 Özel helikopter ve Jet Kiralama Sözleşmesi Başlıklar

UÇAK & HELIKOPTER KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

AIRCRAFT CHARTER AGREEMENT

 

MÜŞTERİ UNVANI VE ADRESİ / CUSTOMER NAME AND ADDRESS:MÜŞTERİ MÜŞTERİ VERGİ DAİRESİ / CUSTOMER TAX OFFICE

VERGİ NUMARASI / CUSTOMER TAX NO

HAVA ARACI MODELİ / TYPE OF AIRCRAFT:

TESCİL İŞARETİ / REGISTRATION NUMBER

UÇUŞ GÜZERGAHI DETAYLARI / FLIGHT PATTERN DETAILS:

Gün / Date

Kalkış Meydanı / Departure Place

Varış Meydanı / Arrival Place

Uçuş Süresi / Flight Time

Toplam Uçuş Süresi / Total Flight Time

Saat Ücreti / Price Per Hour

Uçuş Toplam / Total Flight

Bekleme / Waiting

Konaklama / Layoverİlave

Sigorta / Add. Insurance

Konma / Landing

Diğer / Other

Toplam / Total

ÜCRETLENDİRME / PRICING

Toplam / Total In
Hizmet Bedeli / Handling Free
KDV (VAT) %18
Ödenecek Tutar / To be PAID

Bu Sözleşmenin yukardaki Sözleşme Şartlarını Kabul Ettiğimi Beyan Ederim/z. I/We Have Read and Agreed to the Terms & Conditions on Both Sides of This Agreement.

Düzenleyen / Issued By
DİĞER HUSUSLAR / ADDITIONAL CONDITIONS

Düzenleme Tarihi / Date of Issue
09/01/2015
Müşteri İmza - Kaşe
Customer Signature - Cachet

 
Copyright © 2013 Jet Havayolları  

flights   sahibinden ucak  sahibinden helikopter  ikinciel ucak ikinciel helikopter ankara helikopter turk ucak ucaklari lukstur isjetleri  DHMİ Devlet Hava Meydanları   super jetler ozel jetler satilik jetler satilik ozelucak satilik boeing  satilik airbus hava taksiler kiralik jetler